28 ޖޫން 2017 | ބުދަ | އަދަ 12


ދަރިފުޅު އެއްލާލުން

ދުވަސް ނުފުރާ އުފަން ވުމުން ދަރިފުޅު ޑަސްޓްބިނަށް ވައްޓާލައިފި

  • މައިން ބަފައިން ބުނީ އެގޮތަށް ހެދީ އެ ކުއްޖާ ފުރިހަމަ ސިއްހަތެއްގައި ބޮޑު ނުވެދާނެ ކަމަށް ބިރުން ކަމަށް
  • ޑޮކްޓަރުން ބެލި އިރު ކުއްޖާގެ ސިއްހަތު ރަނގަޅު
11 ގަޑިއިރު ކުރި