24 މާރޗް 2017 | ހުކުރު | ފަސްބަދުރުވަ 13 | 25 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 1438 | މެންދުރު: 12:16


އެކައުންޓް ބްލޮކް ކުރުން

މީރާ އިން ސަބަބު ނުބުނެ އާއްމުންގެ އެކައުންޓް ބްލޮކް ކުރާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

  • އާއްމުންގެ އެކައުންޓް ބްލޮކް ކުރާ ސަބަބެއް ކަނޑައެޅިގެން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ
6 ގަޑިއިރު ކުރި