25 އޭޕުރިލް 2017 | އަންގާރަ | ބުރުނު 4 | 28 ރަޖަބު 1438 | މަޣްރިބް: 18:13


ޑެޑްޕޫލް 2

"ޑެޑް ޕޫލް"ގެ ދެވަނަ ބައި ނެރެނީ

  • ޑެޑްޕޫލްގެ ދެވަނަ ބައި ނެރޭނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް
4 ގަޑިއިރު ކުރި