19 އޯގަސްޓު 2017 | ހޮނިހިރު | މާ 09


ރައީސް އޮބާމާ

މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ "ޓްވިޓާ ލައިކްސް" ގެ ރެކޯޑް އޮބާމާއަށް

  • އޮބާމާކުރެއްވި މި ޓްވީޓަށް 4.3 ލައިކްސް އަދި 1.6 ރީޓްވީޓް ވަނީ ލިބިފައި
  • ޓްވިޓާގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ލައިކްސް ލިބުނު 10 ޓްވީޓްގެ ތެރޭގައި އޮބާމާގެ ހަ ޓްވީޓެއް ހިމެނޭ
15 ގަޑިއިރު ކުރި