13 ޑިސެންބަރު 2017 | ބުދަ | 4 މުލަ


ޕެޕޭ

ރެއާލް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ޕެޕޭ ޗައިނާ ލީގަށް ބަދަލުވަނީ!

  • ޕެޕޭ ހޯދުމަށް ހިބެއި ފޯޗިއުން އިން ވަނީ 15 މިލިއަން ޔޫރޯ ހުށަހަޅާފަ
11 މަސް ކުރިން