28 ޖޫން 2017 | ބުދަ | އަދަ 12


މަޓިކް ޔުނައިޓެޑަށް

ޗެލްސީގެ މަޓިކް ޔުނައިޓެޑާއެކު މެޑިކަލް ހަދަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

  • ޗެލްސީން މަޓިކް ވިއްކާލުމަށް އެއްބަސްވީ 40 މިލިއަން ޕައުންޑަށް
  • ޔުނައިޓެޑަށް މަޓިކް ގެންނަނީ ކެރިކްގެ ރިޕްލޭސްމެންޓަށް
19 ގަޑިއިރު ކުރި