17 އޮކްޓޯބަރ 2017 | އަންގާރަ | 1 ހެއި


ކުޅިވަރު

ރިޕޯޓް: ފަގީރު އާއިލާއަކުން އުފަންވި ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިއެއް!

  • ރޮނާލްޑޯ އަށް ލިބިފައިވާ މުއްސަނދިކަމާއެކުވެސް އޭނާއަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް އަބަދުވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކުޅުންތެރިއެއް
2 ދުވަަސް ކުރިން