19 އޯގަސްޓު 2017 | ހޮނިހިރު | މާ 09


ފުޓްބޯޅަ

ވިކްޓަރީގެ ކޯޗަކަށް ބީޖީގެ ކުރީގެ ކޯޗު ޝާޒްލީ ހަމަޖައްސައިފި

  • ޝާޒް އަކީ ކުރިން ވިކްޓްރީ އަށް ކުޅުނު ކުޅުންތެރިއެއް
  • ޝާޒް ވިކްޓަރީ އަށް ގެނެސްފައި ވަނީ މިސީޒަންގެ ނިޔަލަށް
7 މަސް ކުރިން