20 ފެބުރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ | ހިޔަވިހާ 7


ސްޓީލް ހާޑްވެއާރގެ ހުރިހާ ޑިރެކްޓަރުން ހައްޔަރުކޮށްފި

11 ގަޑިއިރު ކުރި

އިތުރު ޚަބަރު

ރައީސް ޔާމީންގެ އަނިޔާވެރިކަން ފޮރުވާ ނިވާފަތްގަނޑަކަށް ވާކަށް ނެތިން: މެންބަރު އަރީފް

10 ގަޑިއިރު ކުރި

ސްޓީލް ހާޑްވެއާރގެ ހުރިހާ ޑިރެކްޓަރުން ހައްޔަރުކޮށްފި


11 ގަޑިއިރު ކުރި

ޖަލްސާ ބާއްވާ ވަގުތެއް، އެޖެންޑައެއް ހާމަނުކޮށް، އަންގާރަ ދުވަހު ޖަލްސާއެއް އޮންނާނެ ކަމަށް ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި


12 ގަޑިއިރު ކުރި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު 45 ދުވަހަށް ދިގު ދަންމާލަން ހުށަހެޅީ ގާނޫނު ނެގެހެއްޓުމަށް: ރައީސް އޮފީސް


13 ގަޑިއިރު ކުރި

މަސީހު އިސްތިއުފާ ދިންކަން ކަށަވަރު. ނިންމުން އަނބުރާ ގެންދެވީ ބިރުދެއްކުމުން: މަހްލޫފް


14 ގަޑިއިރު ކުރި

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މިރޭ ނުބޭއްވީ 43 މެމްބަރުން ހަމަނުވެގެން!


14 ގަޑިއިރު ކުރި

އިސްތިއުފާއެއް ނުދެން، މާދަމާ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭތޯ މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: މަސީހު


14 ގަޑިއިރު ކުރި

ފުރަންގޮސް ހުރި ފަރާތެއް ފުރިޔަނުދީ ހުއްޓުވިކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ދޮގު ޚަބަރެއް: އިމިގްރޭޝަން


16 ގަޑިއިރު ކުރި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ ޤަރާރު މިހާރު ވަނީ ބާތިލް ވެފައި: މައުމޫން ހަމީދު


16 ގަޑިއިރު ކުރި

ފަނޑިޔާރުން ރަހީނުކޮށް ކޯޓުތައް ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި އޮތް ހާލަތެއްގައި ފަނޑިޔާރުގެތައް މިނިވަންވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން: ޝާހީން ހަމީދު


17 ގަޑިއިރު ކުރި

އިތުރު ޚަބަރު
ރިޕޯޓު

ފޮށާ އަންނަނީ ރީއްޗަކަށް ނޫން. ބަރަހަނާ ފޮރުވަން

18 ގަޑިއިރު ކުރި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ބައްޕާފުޅުގެ ބަސް: ދަރިފުޅު ކުރީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް!


2 ދުވަަސް ކުރިން

އެމްޑީޕީ އިން ރައީސް ނަޝީދު، ޖޭޕީ އިން ގާސިމް: އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ގޮތެއް ނިންމޭނީ ކޮން އިރަކުން؟


2 ދުވަަސް ކުރިން

މައިކް އަތުލައި، ފުލުހުންގެ އަނިޔާ ލިބެންދެން ނޫސްވެރިކަމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ހުސެއިން ދެއްކީ ނަމޫނާއެއް!


3 ދުވަަސް ކުރިން

އުފެދުމުގައި ވެސް ބާތިލް ކުއްލި ނުރައްކަލު ހާލަތަށް ރައްޔިތުން ދިނީ ހޫނު ރައްދެއް، ސަރުކާރު ލަދުގަންނުވާލައިފި!


3 ދުވަަސް ކުރިން

ސިޔާސީ އަމިއްލަ އެނދުމުގެ ތެރެއިން ހަލާކުވެގެންދަނީ ގައުމުގެ އިގްތިސާދު


5 ދުވަަސް ކުރިން

ކޮންމެ ކަމަކީ ޔެސް ސަރ އަކުން ފުއްދޭނެ ކަމެއް ނޫން!


5 ދުވަަސް ކުރިން

އިސްރާއީލާއި ދެކުނު އެފްރިކާއަށް ވީވަރު ވެސް ދިވެހިންނަށް ނުވި!


5 ދުވަަސް ކުރިން

ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ލަވަ: މުޅި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު


5 ދުވަަސް ކުރިން

ކިތަންމެ ބާރެއް ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް ތަގުދީރެއް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ!


6 ދުވަަސް ކުރިން

އިތުރު ރިޕޯޓު
ފަހުގެ ބްލޮގް


ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
ޤަރާރަށް ވޯޓަށް އަހަން މިރޭ 8 ޖަހާއިރު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ-- ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް