3 ސެޕްޓެމްބަރ 2014
 
ސިޔާސީ
ކުޅިވަރު
ވިޔަފާރި
ދުނިޔެ
ޚިޔާލު ހޯދުން
ނޫސްވެރިޔާ ރިލްވާން ގެއްލުނު މައްސަލައިގައި ރައީސް ޔާމީން ނޫސްވެރިން އެކަމާ ސުވާލު ކުރުމުން ދެއްވި ޖަވާބާ މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭތޯ؟
  • ހިތްހަމަ ޖެހޭ
  • ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ
ނަތީޖާ