25 ޖުލައި 2014

ރަޝިޔާ ހެކަރު ބޭރުކޮށްލި މައްސަލައިގައި އުމަރުގެ ބާރުތައް ހަނިކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީން އަންގަވައިފި

ހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރު ނަސީރުގެ ބާރުތައް ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ހަނިކުރައްވާފައިވާކަމަށް އިތުބާރު ހުރި ގޮތެއްގައި ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި އުމަރު ނަސީރު...
ސިޔާސީ
ކުޅިވަރު
ވިޔަފާރި
272625 ޖުލައި
292827 رمضان
04:4504:4504:45 ފަތިސް
06:0206:0206:01 އިރުއަރާ
12:1612:1612:16 މެންދުރު
03:3703:3703:37 ޢަޞްރު
06:2406:2406:24 މަޣްރިބު
07:4007:4007:40 ޢިޝާ