17 އޭޕްރިލް 2014

ޗަމްޕާ އުއްޗުއާއި ބެހިއްޖެނަމަ އޮންނަން ޖެހޭނީ އެކޮޅުކޮޅުންނެވެ

ދިވެހި މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ އާދައިގެ ފަރުދެއްގެގޮތުގައިހުރެވެސް، އަޅުގަނޑު ނުކުރާން އަޒުމުކަނޑައަޅައިގެން ހުންނަ ކަމެއް އޮވެއެވެ. އެއީ އެހެން މީޑިއާއަކަށް ނުވަތަ ހަބަރުގެ ވަސީލަތަކަށް ދެރަ ބަހެއް ބުނުމެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ފެނުނު މަންޒަރަކުން އަޅުގަނޑު،...
ޚަބަރު
ސިޔާސީ
ވިޔަފާރި
ކުޅިވަރު